Om oss

Skjelfoss psykiatriske senter er:
  • Eid av Lukas Stiftelsen som er en diakonal virksomhet.
  • Ligger i Hobøl kommune i Østfold, ca. 15 km fra Moss sentrum.
  • En døgninstitusjon med 48 plasser innenfor spesialist- og kommunehelsetjeneste.
  • Godkjent for å kunne ta imot pasienter innlagt til tvungent psykisk helsevern.
  • Se vårt organisasjonskart her

Spesialisthelsetjenesten
Driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF for 26 plasser innen psykisk helsevern, og 10 plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling - TSB. Skjelfoss gir et individuelt tilpasset behandlingstilbud til mennesker med psykose- og ROP lidelser.

Kommunehelsetjenesten
Plasser for leveranse av heldøgns bo- og omsorgstjenester. Det inngås avtaler med kommuner om kjøp av disse plassene.

Våre verdier:
Respekt
Tillit
Mot