RUSTERAPIGRUPPE:

Behandlingstilbud for pasienter med rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer (ROP), også psykoseproblematikk. Teoretisk metode er Motiverende intervju (MI), psykoanalytisk gruppetilnærming (fokus på her og nå), kognitiv tilnærming og psykoedukasjon (undervisning/film). Gruppen varer i 45 minutter hver mandag, onsdag og fredag.

SAMTALEGRUPPE:

Et gruppetilbud i hovedsak for pasienter med psykiske utfordringer, men ROP pasienter kan også delta. Teoretisk grunnlag bygger på en psykoanalytisk gruppetilnærming (fokus på her og nå), kognitiv tilnærming og psykoedukasjon (undervisning/film). Hensikten med gruppen er å kunne dele tanker, følelser og erfaringer. Gruppen varer i 45 minutter hver tirsdag.

SELVSTENDIG LIV GRUPPE (SL gruppe):

Er et gruppetilbud for alle pasienter. Gruppen er et kursbasert opplegg med undervisning (psykoedukasjon), film, oppgaveløsing og refleksjon, samt trening på praktiske ferdigheter. Kurset har følgende 5 fokusområder; samhandling/kommunikasjon, nettverk og fritid, bomiljø og økonomi, rettigheter og plikter, og sysselsetting.

Gruppen varer i 60 minutter hver torsdag.


PSYKOEDUKATIVT FAMILIETILBUD:

Dette innebærer at pasient og familie sammen tilbys regelmessige møter med to behandlere. Disse møtene består av:

  • Individual- og familiesamtaler med vekt på å etablere en samarbeidsallianse.
  • Kartlegging av familiens ressurser og behov.
  • Undervisning om psykoseforståelse og tidlige tegn ved psykose.
  • Trene på problemløsning og kommunikasjonsferdigheter.

Hvorfor er familiearbeid viktig?

  • Familien er viktige samarbeidspartnere i et behandlingsforløp i forhold til å bedre prognosen.
  • Familien trenger kunnskap for å bidra til bedring.
  • Familien påvirkes av pasientens symptomutvikling
  • Familien har rettigheter i forhold til egne behov.


Målsettingen med det psykoedukative famlietilbudet er å bedre pasientens prognose og livskvalitet, redusere familiens stress og opplevde belastninger.