Behandlingstilbudet ved Skjelfoss Psykiatriske Senter inneholder en individuelt tilpasset kombinasjon av elementer, som miljøterapi, legemiddelbehandling og psykoedukativt familiesamarbeid.

Vi tilbyr miljøterapi med fokus på et støttende miljø, preget av struktur, forutsigbarhet og trygghet. Vi etterstreber å involvere og engasjere pasientene i behandling og aktiviteter.

Fysioterapi, fysisk aktivitet, samt motivasjon til og tilrettelegging for aktivitet og trening inngår som en viktig del av den helhetlige behandlingen. I tillegg trener vi på sosial interaksjon og andre ferdigheter som er nødvendig for å mestre et selvstendig liv. Aktivitetsavdelingen vår tar med pasientene på overnattingsturer og kortere dagsturer, både av fysisk, kulturell og sosial kvalitet.

Vi tilbyr musikkterapi, kunst- og uttrykksterapi, individualterapi, gruppeterapi, og kunnskapsformidlende undervisning.

Pårørende og familie blir invitert til pårørendesamlinger ved Skjelfoss. Videre får pasienter tilbud om å delta sammen med nære familiemedlemmer i en psykoedukativ enkeltfamiliegruppe. Det blir jobbet med tilrettelagt samvær for pasienter som er foreldre til barn under 18 år.

Parallelt med den individuelle behandlingsplanen av tilbud på Skjelfoss, samarbeider vi tett med førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjeneste om behov for pasienten videre, etter innleggelsen. Vi jobber mot tilbakeføring til hjemkommune med fokus på treningspermisjoner for pasientene, samt å etablere individuelt tilpasset oppfølgingsplan i pasientens kommune i god tid før utskrivelse.

Oversikt over vårt behandlingstilbud

 • Miljøterapi
 • Gruppeterapi: Samtalegruppe, selvstendig liv-gruppe, kunst- og uttrykksterapigruppe.
 • Individuell terapi med psykolog
 • Medikamentell behandling
 • Fysiske aktiviteter
 • Fysioterapi
 • Kulturelle tiltak og sosiale aktiviteter
 • Musikkterapi: individuelt og samspill
 • Kunst- og uttrykksterapi og malekurs
 • Kreativiteten
 • Undervisning
 • Samhandling med førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Familiesamarbeid og enkeltfamiliegrupper
 • Pårørendesamlinger


PSYKOEDUKATIVT FAMILIETILBUD

Dette innebærer at pasient og familie sammen tilbys regelmessige møter med to behandlere. Disse møtene består av:

 • - Individual- og familiesamtaler med vekt på å etablere en samarbeidsallianse.
 • - Kartlegging av familiens ressurser og behov.
 • - Undervisning om psykoseforståelse og tidlige tegn ved psykose.
 • - Trene på problemløsning og kommunikasjonsferdigheter.


Hvorfor er familiearbeid viktig?

 • - Familien er viktige samarbeidspartnere i et behandlingsforløp i forhold til å bedre prognosen.
 • - Familien trenger kunnskap for å bidra til bedring.
 • - Familien påvirkes av pasientens symptomutvikling
 • - Familien har rettigheter i forhold til egne behov.


Målsettingen med det psykoedukative famlietilbudet er å bedre pasientens prognose og livskvalitet, redusere familiens stress og opplevde belastninger.