Brukerutvalg

Det er vedtatt i Lukas Stiftelsens styre at det skal være brukerutvalg ved Stiftelsens virksomheter.

Styret har utarbeidet egne retningslinjer for brukerutvalget og en av brukerutvalgenes ledere har møte-, tale og forslagsrett i Styret i Lukas Stiftelsen

Brukerutvalget har følgende overordnede føringer:

· Målet med Brukerutvalget er å styrke brukernes og pårørendes stilling og innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og brukermedvirking.

· Brukerutvalgets arbeid tar utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer som relaterer seg til pasienter og pårørendes roller i dagens helsetjeneste.

· Utvalget skal sørge for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud.

I brukerutvalget på Skjelfoss er følgende brukerorganisasjoner representert:

· LPP, Oslo ved Steinar Hagen,

· Mental Helse, Østfold ved Svend Ervik

· RIO ved Jon Storaas

Det vises for øvrig til vedlagte retningslinjer for brukerutvalget.

Klikk her for retningslinjer for brukerutvalget

Brukerutvalget ved Skjelfoss psykiatriske senter hadde møte 19.11.12. Referat fra møtet kan leses her.